Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van ActieTaxi aan. U wordt aangeraden deze
privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Actietaxi hecht veel waarde aan een goede omgang van
persoonsgegevens van haar bezoekers. We verwerken uw persoonsgegevens dan ook
zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming daaromtrent stelt.
Actietaxi is statutair gevestigd te Haarlem aan de Engelandlaan 331, staat ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 34301272 draagt de naam Actietaxi is per
e-mail te bereiken via  info@actietaxi.nl  en telefonisch via 023) 20 40 600.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Actietaxi omgaat met de verwerking van de
persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens
worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft
Actietaxi aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet
akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.
Actietaxi behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 04-06-2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van
verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u het contactformulier op de website
van Actietaxi ingevuld hebt. De volgende gegevens zijn verplicht om in te vullen: Voor –en
achternaam en e-mailadres. Uw telefoonnummer, het onderwerp en een eventueel tekstbericht
zijn optioneel en worden dus enkel verwerkt indien u deze hebt ingevuld. De persoonsgegevens
worden in eerste instantie gebruikt om contact op te nemen. Vervolgens worden adresgegevens
verzameld, zonder deze gegevens is het niet mogelijk om diensten uit te voeren. Daarnaast om
de dienstverlening op klantwaarde af te stemmen kunnen bijvoorbeeld gegevens over de
gezondheid verwerkt worden. Indien een klant bijvoorbeeld gehandicapt is zal Actietaxi hier
vanzelfsprekend rekening mee houden zodat de rit zo aangenaam mogelijk is.
Actietaxi verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door het bezoeken van Actietaxi
gaat u akkoord met deze Privacyverklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw
persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Bovendien is een aantal
gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze gegevens is het
niet mogelijk voor Actietaxi om uitvoering te geven aan de diensten die zij aanbiedt.
De gegevens zullen voor een maximale periode van 7 jaar bewaard blijven, tenzij Actietaxi op
grond van een wettelijke bepaling verplicht is de gegevens langer te bewaren.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Actietaxi zijn ingeschakeld voor de
uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers
handelen onder verantwoordelijkheid van Actietaxi. Zo worden bijvoorbeeld de gegevens die via
het websiteformulier zijn ingevuld verzameld in een boekingssysteem, TaxiID. Vanuit dit platform
worden de gegevens vervolgens doorgestuurd naar derden (chauffeurs).
Daarnaast zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Actietaxi op grond van
een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde
instanties.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Onze website bevat links naar
andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Actietaxi. Wij hebben dan ook
geen toezicht op het privacy beleid dat die website aanhoudt. Indien u door het klikken op deze
link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website.
Actietaxi. is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor
de privacyverklaring op deze website. Actietaxi raadt u aan bij bezoek van deze website om hun
privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Beveiliging

Actietaxi maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende
technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat
onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik
of de wijziging te voorkomen van de informatie die Actietaxi ontvangt. Actietaxi heeft een SSL-
certificaat, wat betekent dat de gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.
Bovendien worden de wachtwoorden elke zes (6) maanden gewijzigd. Daarnaast hebben partijen
die samenwerken met het boekingssysteem, denk hierbij aan de chauffeurs of hotels en
bedrijven, een geheimhoudingscontract afgesloten ten aanzien van de informatie die betrekking
heeft op de betrokkenen.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw
persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Vandaar dat u de mogelijkheid hebt om persoonsgegevens op te vragen
via info@actietaxi.nl of via (023) 20 40 600. Indien u vragen hebt over deze privacyverklaring,
dan kunt u evenwel een e-mail sturen naar het bovenstaande e-mailadres.
Ingeval van een klacht met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u dit
ofwel sturen naar info@actietaxi.nl ofwel doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld
de Autoriteit Persoonsgegevens).